Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας ECOMED – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε. συνοψίζεται στα εξής σημεία:

 

1.    Τα προϊόντα της Εταιρείας να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών.

2.    Η ποιότητα των προϊόντων της Εταιρείας να είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα πρότυπα (Ελληνικά,  Διεθνή ή  εσωτερικά) και την κείμενη νομοθεσία.

3.    Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των  παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η Εταιρεία ανέπτυξε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015,  ISO 13485:2016 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 και των Υπουργικών Αποφάσεων ΚΥΑ ΔΥ8δ/130648/09 και ΔΥ 8/1348/04.

Η ECOMED για να πιστοποιήσει τη συμμόρφωση της με τις παραπάνω ευρωπαϊκές και εθνικές απαιτήσεις, έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ), ως Οργανισμό Πιστοποίησης και Κοινοποιημένο Οργανισμό στην Ευρώπη. Το ΕΚΑΠΤΥ προβαίνει σε ετήσιες επιθεωρήσεις του Συστήματος Ποιότητας, των φακέλων προϊόντων και των εγκαταστάσεων της εταιρείας, προκειμένου να ελέγχει τη συνεχή συμμόρφωση της με τις παραπάνω απαιτήσεις.

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την τήρηση και την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας  του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με την παροχή των αναγκαίων πόρων και την διενέργεια ανασκοπήσεων από την Διοίκηση.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία και βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας θεωρείται η συμμετοχή ολοκλήρου του προσωπικού το οποίο με διαρκή και συστηματική ενημέρωση έχει ενστερνιστεί την ζωτική σημασία της ποιότητας.

 

Η αρμοδιότητα για την ορθή λειτουργία και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας, ο οποίος  εκπροσωπεί την Διοίκηση.

Scroll Up